Het Traineeship Zorg en Welzijn

Het Traineeship van High Select voegt waarde toe aan zowel de Trainee als aan het Project van de organisatie. De inzet van een Trainee van High Select kan op bijna alle Projecten van niet-patiënt gerelateerde aard. High Select biedt meerdere mogelijkheden op het gebied van Traineeships.

Is er een frisse blik, ondersteuning of expertise nodig voor een bepaald Project? Dan kan hier een High Select Trainee voor worden ingezet. Deze Trainee is twee jaar lang bij High Select in dienst en voert diverse Projecten uit bij verschillende organisaties in de sector Zorg en Welzijn.

Traineeship in de Zorg en Welzijn

High Select biedt je de kans om erachter te komen in welk segment en op welke positie jij floreert. Werk mee of voer een project uit op een afdeling in de richting van beleid, HRM, financiën, marketing, communicatie, Kwaliteit, bestuursondersteuning of wet- en regelgeving. Ontdek zo waar jij je talenten in kunt zetten en waar jouw interesses liggen!

Wij staan voor:

High Select Traineeship

Gedurende het Traineeship van High Select is de Trainee in dienst van ons en voert deze meerdere projecten uit bij verschillende organisaties.

Lees meer

Maatwerk Traineeship

Organisaties die een groep van acht of meer talenten hebben in de organisatie die ze willen binden en boeien, kunnen kiezen voor een maatwerk Traineeprogramma. De inhoud van dit programma wordt samen met de organisatie bepaald.

Maak een afspraak

Projecten binnen je Traineeship

Welke projecten voer jij uit binnen je Traineeship?
Dat hangt natuurlijk helemaal af van je wensen en ambities!

Netwerk Acute Zorg Limburg  – Projectmedewerker

Als Projectmedewerker is de Trainee bezig met het in kaart brengen van welke initiatieven en projecten reeds zijn opgestart in de regio. De Trainee inventariseert welke behoeften er bestaan met betrekking tot het uitwisselen van gegevens bij zorgaanbieders.

/ Acute Zorg Euregio   – Projectmedewerker

De Trainee voert verschillende Projecten uit, waaronder een grootschalige inventarisatie naar digitale gegevensuitwisseling in de regio en het opstarten van een Project om de uitstroom van specifieke patiënten uit de Spoedeisende Hulp te verbeteren.

/ Twentse Zorgcentra   – Projectmedewerker

De Trainee is Projectleider van het Project: Toekomstverkenning Bureau Zeggenschap. Hierin is de Trainee verantwoordelijk voor de afstemming binnen de organisatie met o.a. andere Projecten omtrent (mede)zeggenschap, raad van bestuur, medewerkers van BZ en andere belanghebbenden.

/ Amerpoort  – Beleidsmedewerker Expertisecentrum

De Trainee ondersteunt in deze rol het Expertisecentrum en de directeur met tactisch en strategische thema’s en legt de link met de operationele kant. Thema’s zoals positionering van het expertisecentrum in de organisatie en de verbinding van het expertisecentrum met de zorgteams zijn onderdeel van de werkzaamheden. De Trainee heeft hier diverse taken, zoals het bewaken van de voortgang van onderwerpen in relatie tot het MT en het voortouw nemen in verschillende projecten.

/ Gemeente Renswoude – Beleidsondersteuner Sociaal Domein
De Trainee is gestart als beleidsondersteuner van het sociaal domein. Werkzaamheden variëren van het uitwerken van een collegevoorstel over het adviesrecht bij beschermingsbewind tot het maken van een opzet over welke thema’s van het sociaal domein gedeeld worden in het gemeenteblad. Daarnaast heeft de Trainee een brainstormgroep opgezet om na te denken over hoe eenzaamheid in de gemeente kan worden bestreden. Andere werkzaamheden zijn het uitzetten van het cliënttevredenheidsonderzoek van de Wmo en jeugd en deze resultaten interpreteren. Daarnaast houdt de Trainee zich bezig met het aanpassen van de huidige subsidieverordening, het opleveren van een nieuwe regeling, het aanpassen van de beschikking jeugd & Wmo en het schrijven van verschillende collegevoorstellen.

Gemeente Lopik / Projectmedewerker ‘Waardevol Lopik’

De Trainee is één van de vijf teamleden van het Projectteam ‘Waardevol Lopik’. De voornaamste taak is het aantrekken en betrekken van de jongeren uit Lopik bij het project. Daarnaast is de Trainee samen met de andere projectmedewerkers verantwoordelijk voor alles wat onder de noemer ‘Waardevol Lopik’ gebeurt. Tevens is de Trainee samen met een ander lid van dit projectteam grotendeels eindverantwoordelijk voor alle communicatie binnen het project. Leer verder: Van het maken van een magazine tot het managen van COVID-19. 

/ GGZ Rivierduinen – Algemeen Manager
De Trainee is verantwoordelijk als Algemeen Manager voor twee locaties binnen het team Kind en Jeugd.  Daarnaast werkt de Trainee het netwerkmodel uit voor het netwerk van ouderenzorg. Onderdeel van de uitwerking is een herkenbare positionering van GGZ Rivierduinen in het netwerk van de Zorg aan ouderen.

/ Karakter – Opleidingscoördinator en projectleider/procesbegeleider
Als opleidingscoördinator van de P-opleiding (opleiding tot GZ-psycholoog, Klinisch Psycholoog of Klinisch Neuropsycholoog) coördineert de Trainee de P-opleidingen die Karakter verzorgt en is verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling. Naast de werkzaamheden als opleidingscoördinator is de Trainee Projectleider/Procesbegeleider voor het landelijk onderzoeks- en veranderproject ‘Ketenbreed leren en werken aan tijdige inzet van passende jeugdhulp’.

/ GGNet – Gezondheidsjurist
Als gezondheidsjurist is de Trainee betrokken bij de implementatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) binnen GGNet. De Trainee adviseert het College van Geneesheer-directeuren over de uitvoering van deze wet en vertaalt de interne en externe Ontwikkelingen rondom de landelijke implementatie van de Wvggz en Wet Zorg en dwang naar beleidsvoorstellen. Verder ondersteunt de Trainee leidinggevenden en behandelaars bij de implementatie en uitvoering van het juridisch beleid binnen de organisatie.

/  Unicum Huisartsenzorg   – Projectmedewerker

Bij UNICUM huisartsenzorg is de Trainee Programmacoördinator Toekomstbestendige Huisartsenzorg (TBHZ). Dit betekent dat de Trainee verantwoordelijk is voor de coördinatie van het gehele programma en dat zij zowel intern als extern het eerste aanspreekpunt is. Hieronder vallen o.a. de volgende verantwoordelijkheden: Coördinatie van alle activiteiten binnen het programma TBHZ, Productaanbod vormgeven en onderhouden, en Ondersteuning van huisartsenpraktijken.

/ Stichting Huisartsenpost Amstelland  – Kwaliteitsmedewerker

De Trainee is werkzaam bij de Stichting Huisartsenpost Amstelland in de rol als kwaliteitsmedewerker. Tot de taken behoren: het uitvoeren en bewaken van het kwaliteitsbeleid, protocollen en procedures binnen de huisartsenorganisatie.

/ Prodeba   – Projectmedewerker

De Trainee houdt zich bezig met contractmanagement en contractbeheer van Prodeba. Zodra er een aanbesteding wordt gepubliceerd neemt de Trainee de gehele aanbesteding tot in detail door. Daarnaast houdt de Trainee aanbestedingsplatformen en gemeentelijke websites waar Prodeba contracten heeft lopen goed in de gaten.

/ Van Neynselgroep – Projectmedewerker

De Trainee is als Projectmedewerker betrokken bij het implementeren van een nieuwe werkwijze gebaseerd op de Sociale Benadering Dementie, welke is ontwikkeld door de Tao of Care. In deze rol leert de Trainee veel over de impact van dementie op de levens van mensen met dementie en hun naasten.

/ Zorggroep Noordwest-Veluwe – Beleidsmedewerker

Als Beleidsmedewerker richt de Trainee zich onder andere op de implementatie van de Wet Zorg en Dwang binnen de Zorggroep. Daarnaast is de Trainee betrokken bij verschillende projecten van het Advies- en Behandelcentrum van de Zorggroep. Hier ondersteunt de Trainee diverse behandelaren bij projecten binnen hun eigen vakgebied.

/ RIVM Projectmedewerker Centrum Gezond Leven

De Trainee was medeverantwoordelijk voor de kennisdeling over ‘Gezondheid bevorderen door goede leefomgeving zorginstellingen’, binnen de Green Deal Duurzame Zorg: Gezondheid bevorderen door goede leefomgeving zorginstellingen. Binnen dit project hield zij zich bezig met het verzamelen van inspirerende praktijkvoorbeelden op het gebied van gezondheid bevorderen door goede leefomgeving zorginstellingen op de drie thema’s: architectuur, natuur en voeding.

Daarnaast is de Trainee aan de slag gegaan binnen het programma ‘Gezonde Gemeente’ en heeft zij hier bijgedragen aan de verkenning naar ondersteuningsbehoefte van professionals gezondheidsbevordering en beleidsmedewerkers die gemeentelijk gezondheidsbeleid en (wijkgerichte) gezondheidsbevordering vormgeven en uitvoeren. Als onderdeel hiervan heeft zij de processtappen over integraal werken geoptimaliseerd op het Loket Gezond Leven en heeft zij de praktijkvoorbeelden binnen de gezondheidsthema’s geëvalueerd en een advies uitgebracht over mogelijke verbeteringen.

/ Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) – Projectmedewerker

De Trainee is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens en het uitzetten van actie binnen verschillende projectgroepen. De Trainee zorgt ervoor dat projectleden actief betrokken blijven bij de projecten die momenteel minder prioriteit krijgen, maar wel een belangrijk doel hebben. Werkzaamheden binnen dit Project zijn: het verzamelen van relevante informatie, het opstellen van een plan van aanpak, actielijsten samenstellen en terugkoppeling van projectleden opvragen.

/ Palliatieve Zorg Nederland (PZNL)  – Bestuursondersteuner

Als Bestuursondersteuner bij PZNL is de Trainee verantwoordelijk voor het vaststellen van de agenda en de verslaglegging van verschillende overleggen van PZNL met interne en externe partners. Hiervoor werkt de Trainee nauw samen met leden van het bestuur van PZNL om zo een bijdrage te leveren aan de organisatorische en strategische overkoepeling van de strategie van PZNL.

/ Palliatieve Zorg Nederland (PZNL)  – Projectmedewerker

De Trainee is als Projectmedewerker met name betrokken bij het nieuwe nationaal programma palliatieve zorg en bij het analyseren van projecten die in eerdere programma’s zijn afgerond. Daarnaast is de Trainee betrokken bij communicatie- en positioneringsvraagstukken.

/ PAMM – Projectmedewerker

De Trainee is bij PAMM werkzaam op de ICT-afdeling en houdt zich bezig met een aantal verschillende taken op het gebied van rapportages aan klanten en het facturatieproces. Een groot aantal klanten, uiteenlopende tests en de bijbehorende kosten, én gescheiden Lab informatiemanagement systemen voor de twee specialismen leiden tot een complex facturatieproces.

/ Nederlandse Verenging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)   –  Beleidsadviseur

Als Beleidsadviseur houdt de Trainee zich bezig met het behartigen van de belangen van de logopedisten in Nederland, met name op het gebied van kennis en productontwikkeling. De Trainee levert een bijdrage aan het ontwikkelen, implementeren en evalueren van kwaliteitsinstrumenten en zit hiervoor in verschillende stuurgroepen.

/ Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH)   – Beleidsmedewerker

De Trainee begeleidt gevarieerde projecten die allemaal raakvlakken hebben met kwaliteitsverbetering. Verder stelt de Trainee een kwaliteitshandboek op waarin kwaliteitscriteria begrijpelijk en toepasbaar beschreven staan. Een onderdeel hiervan zijn inrichtingseisen van praktijken.

/  Projectmedewerker Nederlandse Vereniging voor Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)   – Projectmedewerker

De Trainee houdt zich bezig met een drietal sub-projecten voor de NVAVG: Beleidszaken rondom de Wet zorg en dwang (Wzd), kwaliteits- en tevredenheidonderzoek onder leden van de NVAVG omtrent het onderwerp regionalisering, plus het schrijven van een daaropvolgend implementatievoorstel, en het opstellen van een plan van eisen voor informatiesystemen binnen deze specifieke zorgsector.

/ Verenso – projectmedewerker

De Trainee is bij Verenso werkzaam voor het project SWIPE (Samenwerken aan Infectiepreventie). De Trainee is betrokken bij het opzetten, organiseren en uitvoeren van activiteiten die de specialist ouderengeneeskunde gaan ondersteunen op het gebied van infectiepreventie. Tevens organiseert de Trainee digitale bijeenkomsten met specialisten ouderengeneeskunde waarin relevante presentaties voor betrokken Stakeholders worden gehouden.

/ Ons Welzijn   – Projectmedewerker

Bij dit Project is de Trainee o.a. verantwoordelijk voor: de organisatie helpen als Informatieanalist door het inventariseren van de bestaande en verwachte subsidieovereenkomsten met de gemeenten, het inventariseren van de beschikbare informatie en rapportages binnen ONS Welzijn om vervolgens de organisatie te adviseren.

/ DOCK  – Bestuurssecretaris

Als Bestuurssecretaris is de Trainee de rechterhand van de Bestuurder, het Directieteam en de Raad van Toezicht. Dit is een uitdagende, afwisselende functie met uiteenlopende taken, waaronder: het ondersteunen van de bestuurder en het directieteam en de Raad van Toezicht inzake de coördinatie, het bewaken van actiepunten en afspraken, het bijdragen aan de ontwikkeling van het strategisch beleid en het opstellen van (beleids)notities.

/ Rode Kruis Ziekenhuis – Projectleider Zorginnovatie

Waardegedreven Zorg programma – liesbreuk en galblaas
Het Waardegedreven Zorg programma is een van de thema’s van SAZ (Samenwerking Algemene Ziekenhuizen). In het programma bespreken zorgprofessionals met elkaar data en goede voorbeelden om zo van elkaar te leren en de waarde van zorg voor patiënten te verbeteren. Dit jaar doet het RKZ onder andere mee met de patiëntgroep liesbreuk en galblaas om zo te kijken wat er goed gaat en wat we mogelijk kunnen verbeteren en leren van elkaar.

Zorg Evaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG)
Het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik focust zich op het onderzoeken welke zorg, voor welke patiënt op welk moment het meest gepast is. Daarbij is het onder andere belangrijk om te kijken naar verschillende initiatieven om niet-gepaste zorg te verminderen en zo de kwaliteit van zorg te verbeteren. Binnen het Rode Kruis Ziekenhuis wordt gekeken naar meer dan 10 initiatieven om mogelijk niet-gepaste zorg te verminderen. Op deze manier blijven we continue bezig met het verbeteren van de geleverde kwaliteit van zorg aan de patiënt.

/ st Antonius Ziekenhuis  – Beleidsadviseur

Het takenpakket van de Trainee is zeer divers en heeft zowel betrekking op ziekenhuisbrede trajecten als op afdelingsspecifieke initiatieven. Voorbeelden van de trajecten zijn: aandoeningsgericht werken, de geheugenpolikliniek, structurele huisvesting Covid, overlegstructuren en transmurale zorg. Als Trainee ondersteun je de managers en lever je een bijdrage aan het behalen van beoogde doelstellingen van de organisatie.

/ IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland  – Junior Consultant

De Trainee houdt zich bezig met de werving en het accountmanagement van de deelnemende organisaties, zorgt voor de ondersteuning en organisatie van vergaderingen, en ondersteunt de implementatie van de programma’s. Ook ondersteunt de Trainee op ad hoc basis andere gevraagde werkzaamheden.

/  Samen voor betere zorg  – Projectmedewerker

Bij Samen voor betere zorg is de Trainee de coördinator van het regionaal contactpunt zorg en gaat aan de slag met het verhogen van de instroom- en opleidingscapaciteit. Hiervoor biedt de Trainee ondersteuning bij verschillende projecten en samenwerkingsprocessen. Denk hierbij aan het organiseren van de Ontdekdezorgweek en het helpen van zorg- en welzijnsorganisaties bij de inzet van coronabanen.

Kom jij ook waarde toevoegen?