Een Traineeship is een mooie start van je carrière. Je ziet dat er in de afgelopen jaren steeds meer Traineeships beschikbaar zijn gekomen. Maar wat voor uitdagende en leerzame projecten voer je nu zoals uit binnen het High Select Traineeship? Hieronder een aantal voorbeelden van projecten die zijn of worden uitgevoerd door onze Trainees.

Wilhelmina Ziekenhuis Assen / Projectleider
De Trainee begeleidt samen met de opdrachtnemer het formuleren van een visie voor de poliklinieken van 2023. De volgende stappen zijn het in kaart brengen van de huidige situatie, het opstellen van een plan van aanpak en op basis van de uitgevoerde analyses bepalen welke projecten vervolgens prioriteit verkrijgen. Verder is de Trainee bezig met het inrichten van project- en verandermanagement binnen deelprojecten.

Noorderbreedte / Projectmedewerker
De Trainee is betrokken bij de start van het Serviceteam; een nieuw team met als doel de (zelfsturende) zorgteams maximaal te ontzorgen, zodat zij zich volledig kunnen richten op de zorg voor cliënten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inrichting van het systeem waar het serviceteam de binnenkomende meldingen in registreert en het uitwerken van afspraken met diverse partijen. Tevens is de Trainee onderdeel van het serviceteam en biedt ondersteuning aan de zorgteams.

St. Antonius Ziekenhuis /  Projectleider
Als projectleider in het St. Antonius ziekenhuis is de Trainee verantwoordelijk voor de interne processen rondom de nieuwbouw en verhuizing van het Cathlab. Hierbij richt de Trainee zich op het in kaart brengen en aansturen van deze interne processen en de daarbij behorende activiteiten. Daarnaast de Trainee betrokken bij de ontwerp- en bouwprocessen rondom de nieuwbouw van het Cathlab.

Nierstichting / Projectmedewerker Communicatie en Onderzoeksbeleid
De Trainee zet een factsheet op ter ondersteuning van de DonorCampagne en herziet de inhoudelijke factsheets voor op de website. Tevens is de Trainee verantwoordelijk voor de planning en uitwerking van de communicatie rondom verschillende onderzoeken. Verder denkt de Trainee mee aan de herinrichting van het onderzoeksbeleid, stelt de Trainee een onderzoek op onder professionals en classificeert de gefinancierde onderzoeken.

GGNet / Gezondheidsjurist
Als gezondheidsjurist is de Trainee betrokken bij de implementatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) binnen GGNet. De Trainee
adviseert het College van Geneesheer-directeuren over de uitvoering van deze wet en vertaalt de interne- en externe ontwikkelingen rondom de landelijke implementatie van de Wvggz en Wet zorg en dwang naar beleidsvoorstellen. Verder ondersteunt de Trainee leidinggevenden en behandelaars bij de implementatie en uitvoering van het juridisch beleid binnen de organisatie.

KNMG Artsenfederatie en Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer – Beleid
Bij KNMG is de Trainee werkzaam als Junior Beleidsmedewerker. De Trainee neemt hier deel aan het programmateam ‘Versterking van de medische professional’, waarin ze vooral aan het werk is met de beroepskeuze voor studenten en de herziening van gedragsregels voor artsen. Bij Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer is de Trainee bestuurs-ondersteuner en werkt samen met de kwaliteitsfunctionaris om de kwaliteit van zorg te waarborgen en te verbeteren.

Trias – Projectleider / Onderzoeker
De Trainee onderzoekt hoe Trias de medezeggenschap binnen de organisatie kan invullen. Trias heeft de Trainee gevraagd onderzoek te doen naar verschillende structuren en vormen van medezeggenschap. Op basis van het onderzoek wordt er gekeken naar welke structuur het best bij de organisatie en huidige situatie past.

GGD Noord- Oost-Gelderland / Onderzoek
De Trainee is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het kwalitatief onderzoek. Tijdens het project voert de Trainee een kwalitatief onderzoek uit naar het lokale schoolverzuimbeleid op het voortgezet onderwijs van 14 gemeenten in de regio Noord- en Oost-Gelderland. Er wordt in kaart gebracht hoe het huidige (ziekte)verzuimbeleid is vormgegeven en hoe de onderlinge samenwerking is tussen onderwijsprofessionals, Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en leerplichtambtenaren. Als eindresultaat schrijft de Trainee een advies op maat per gemeente over het schoolverzuimbeleid.

GGZ Rivierduinen / Algemeen Manager
De Trainee ondersteunt twee teams Kind en Jeugd in de functie Algemeen Manager en ondersteunt op alle voorkomende algemene zaken. Daarnaast werkt de Trainee het netwerkmodel uit voor het netwerk van ouderenzorg. Onderdeel van de uitwerking is een herkenbare positionering van GGZ Rivierduinen in het netwerk van de zorg aan ouderen.

Gemeente Renswoude / Beleidsondersteuner Sociaal Domein
De Trainee is gestart als beleidsondersteuner van het sociaal domein. Werkzaamheden variëren van uit uitwerken van een collegevoorstel over het adviesrecht bij beschermingsbewind tot het maken van een opzet over welke thema’s van het sociaal domein gedeeld worden in het gemeenteblad. Daarnaast heeft de Trainee een brainstormgroep opgezet om na te denken over hoe eenzaamheid in de gemeente kan worden bestreden. Andere werkzaamheden zijn het uitzetten van het cliënttevredenheidsonderzoek van de Wmo en jeugd en deze resultaten interpreteren. Daarnaast houdt de Trainee zich bezig met het aanpassen van de huidige subsidieverordening, het opleveren van een nieuwe regeling, het aanpassen van de beschikking jeugd & Wmo en het schrijven van verschillende collegevoorstellen.

SMO Breda / Staffunctionaris Beleid
Als Staffunctionaris Beleid richt de Trainee zich op het ontwikkelen, implementeren van beleid en verbetervoorstellen binnen de organisatie alsook het aansturen van projecten. In samenwerking met het management zorgt de Trainee voor het ontwikkelen en implementeren van beleid. Daarbij is ze verantwoordelijk voor twee projecten: de ‘doorontwikkeling van Buurtpleinen’ en het ‘versterken van de kwaliteit van indicatieaanvragen’. De focus ligt hier bij het opstellen van een projectplan, het verkennen (en zo mogelijk aanvragen) van subsidiemogelijkheden en het geven van advies. Daarnaast ondersteunt de Trainee de Directeur bestuurder bij beleidsontwikkeling in regio Breda met de gemeente Breda en andere externe samenwerkingspartners in de regio.

Karakter / Opleidingscoördinator en projectleider/procesbegeleider
Als opleidingscoördinator van de P-opleiding (opleiding tot GZ-psycholoog, Klinisch Psycholoog of Klinisch Neuropsycholoog) coördineert de Trainee de P-opleidingen die Karakter verzorgt en houdt ze zich bezig met beleidsontwikkeling. Naast de werkzaamheden als opleidingscoördinator is de Trainee Projectleider/Procesbegeleider vanuit Karakter voor het landelijk onderzoeks- en veranderproject ‘Ketenbreed leren en werken aan tijdige inzet van passende jeugdhulp’.

Lijkt het je leuk om eens kennis te komen maken of ben je nieuwsgierig welke projecten we op dit moment voor je hebben?

Solliciteer dan nu en kom een (virtueel) kop koffie of thee drinken! 

Solliciteer direct