Beschikbare Trainees

Tessa heeft de Bachelor Gezondheid en Leven behaald en ze heeft de Master Communicatiewetenschappen en de Master Health Sciences afgerond aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Tessa heeft haar tweede High Select project afgerond bij Nierstichting Nederland. Ze was hier Communicatiemedewerker Zorg & Innovatie. De afgelopen periode is de Nierstichting druk bezig geweest met de donorcampagne. De afdeling Communicatie had hier een belangrijke rol in. Voor deze de campagne heeft Tessa informatie geïnventariseerd en factsheets gemaakt die op de website van de Nierstichting geplaatst gaan worden. Daarnaast heeft Tessa in opdracht van verschillende programmamanagers een onderzoek uitgevoerd naar wat andere organisaties doen of gaan doen op het gebied van missie gedreven onderzoeksbeleid. Tenslotte heeft Tessa een kwalitatief onderzoek gedaan over de grootste doorbraken binnen Nefrologie. Ze heeft hier onder meer de vragenlijst voor opgesteld en diverse mensen geïnterviewd.

Haar eerste High Select project voerde Tessa uit bij Hago Zorg. Als Communicatiemedewerker heeft Tessa hier samen met de afdeling Commercie en Communicatie vijf proposities uitgewerkt, waarin werd beschreven welke hoofddiensten Hago Zorg in de zorg aanbiedt. Verder heeft Tessa een content strategie opgezet, waar ze de praktijkverhalen over de werkzaamheden bij de medewerkers van Hago Zorg ophaalde. Deze werkte ze uit in o.a. nieuwsberichten, storytelling, artikelen en video’s. Daarnaast zat Tessa in een projectgroep Marktonderzoek Assist Zorgondersteuning. Tijdens dit marktonderzoek wordt bepaald hoe zorgondersteuning op de markt zal worden aangeboden. In deze projectgroep werkte ze onder andere de interviews voor dit marktonderzoek uit. Ze coördineerde ook een actie en pilot voor de klant. Hiervoor werkte ze verschillende communicatiemiddelen uit, zoals nieuwsberichten en video’s. Als laatste pakte ze de dagelijkse taken van het communicatieteam op, waaronder het plaatsen van berichten op sociale media en intranet en het maken en editen van vlogs. De content die Tessa heeft geschreven wordt in september 2019 door Hago Zorg op de website en sociale media gepubliceerd.

Tijdens de Master Health Sciences heeft Tessa zich gespecialiseerd in Preventie en Publieke Gezondheid. Voor haar eerste Masterscriptie heeft ze een onderzoek uitgevoerd naar het effect van PortionControl@Home interventie op de power of food bij mensen met overgewicht of obesitas. Deze interventie richtte zich op het verlagen van de voedingsinname door de deelnemers bewust te maken van de portiegrootte en hen strategieën te leren om hun portiegrootte onder controle te houden.

Tijdens de tweede Master Communicatiewetenschappen heeft Tessa zich gespecialiseerd in Marketing en Gezondheidsvoorlichting. Voor deze Masterscriptie heeft ze een experiment opgesteld. Ze schreef een narratief over een stel die het virus Hiv krijgt, wat vanuit het virus is verteld. Tessa onderzocht welk effect de verschillende narratieven hadden op onder andere de angst voor de ziekte, kwetsbaarheid van de lezer en het gevoel jegens de personages.

In de Bachelor heeft Tessa haar afstudeeronderzoek uitgevoerd bij het Julius Centrum in Utrecht. Ze voerde een onderzoek uit naar de fysieke activiteit van borstkanker patiënten in vergelijking met de fysieke activiteit van de Nederlandse vrouwelijke populatie.

Na het behalen van haar tweede Master heeft Tessa gewerkt als Projectmedewerker en Junior onderzoeker bij de GGD Hart voor Brabant. Ze was hier onderdeel van het projectteam Jeugdgezondheid 2022 en was medeverantwoordelijk voor het uitschrijven van het programma- en implementatieplan en verschillende project- en beleidsplannen.

Tessa heeft ervaring opgedaan met en/of kennis over:

/ Gezondheidsbevordering en ziektepreventie
/ Gezondheidsvoorlichting en campagnes
/ Strategische communicatie en branding
/ Content marketing en Social Media
/ Beleid en onderzoek

Tessa is te omschrijven als analytisch, vriendelijk, constructief, innovatief en nieuwsgierig. Ze is goed in het ontdekken van logica in een reeks abstracte figuren en bedenkt oplossingen voor problemen. Verder is Tessa belangstellend en komt haar afspraken na.

Tessa woont in Soesterberg. Ze is per direct beschikbaar voor 40 uur per week.

Tessa Hazekamp MSc

Is per direct beschikbaar voor 40 uur per week.

Albert Dreijer MSc

Is per direct beschikbaar voor 40 uur per week.

Albert heeft de Bachelor Human Resource Management behaald aan de Stenden Hogeschool Leeuwarden en hij heeft de pre-master en Master Human Resource Management and Organizational Behaviour afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Albert heeft zijn eerste High Select project uitgevoerd bij Fokus Wonen in Utrecht. Fokus Wonen is een landelijke zorgorganisatie voor mensen met een lichamelijke beperking. Albert werkte hier als HR Adviseur. In zijn rol adviseerde hij dagelijks de managers bij casuïstiek. Hierbij valt te denken aan het adviseren over talentmanagement, strategische personeelsplanning, de ontwikkeling van medewerkers en teamprestaties. Albert hielp de managers om hun managementcapaciteiten te verrijken op die thema’s en biedt hen ondersteuning bij strategische beslissingen. Daarnaast was Albert verantwoordelijk voor het juist toepassen van wet- en regelgeving omtrent ontslag, verzuim of disfunctioneren. Additionele taken variëren van het voeren van sollicitatiegesprekken, het begeleiden van verzuimgesprekken, en het opzetten van re-integratie trajecten.

Voor zijn master scriptie heeft Albert een kwantitatief onderzoek gedaan naar de motivatie van innovatief werkgedrag. Hierbij heeft hij onderscheid gemaakt tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie.

Tijdens de pre-master heeft Albert een literatuurstudie gedaan naar de openheid in het delen van kennis van managers naar hun medewerkers. Hieruit is onder andere gekomen dat managers soms bang zijn om hun kennis te delen, omdat potentials in het team mogelijk hun positie innemen.

In de Bachelor heeft Albert een meeloopstage gedaan bij Jobz-on, waarna hij hier tussen de Bachelor en Master drie jaar gewerkt heeft. Dit bedrijf is arbeidspartner van veel organisaties, die medewerkers zoeken door middel van uitzenden, detacheren, werving & selectie, payrolling, ZZP-dienstverlening, het WerkenBij-concept en JobSwitch. Albert was hier bezig met de werving & selectie, acquisitie en headhunting. Verder was Albert verantwoordelijk voor het beheer en de verdeling van vacatures onder collega’s en hield hij zich bezig met de implementatie, optimalisatie en realisatie van organisatiedoelen met betrekking tot de strategische visie van het bedrijf. In dit kader heeft Albert het ‘WerkenBij’ concept voor MKB klanten gerealiseerd. Hij heeft hierbij de totale opzet verzorgd, van de inrichting van websites tot en met de afhandeling van contracten voor startende kandidaten.

Albert heeft ervaring opgedaan met en/of heeft kennis over:

/ Human resource management
/ Strategie en management
/ Advies en beleid
/ Implementatie
/ Gehandicaptenzorg en ADL

Albert is enthousiast, energiek, betrokken en houdt van een mooie uitdaging.

Albert is 29 jaar en woont in Hilversum. Albert heeft ook de mogelijkheid om een project uit te voeren in Friesland. Hij is per direct beschikbaar voor 40 uur per week.

Esther heeft de Bachelor Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde behaald en de Master Pedagogische Wetenschappen met de specialisatie Beperkingen en Handicap aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Momenteel is Esther bezig met haar vierde High Select project bij Traumazorgnetwerk Midden-Nederland. In eerste instantie is Esther hier begonnen met het doel meer inzicht te krijgen in de drukte in de acute zorg en het maken van beleidsafspraken door middel van data-analyse. Esther heeft hiervoor data verzamelt, geanalyseerd en rapportages geschreven. Hierop volgend is Esther momenteel bezig met de implementatie van nieuwe kwaliteitsnormen. De rol van Esther is het in beeld brengen in hoeverre de nieuwe normen in de praktijk al geïmplementeerd waren, het schrijven van rapportages en het opzetten van een implementatieplan.

Voor haar eerste High Select project is Esther bezig geweest bij Lelie Zorggroep. Ze is daar bezig geweest met het opzetten van een “vriendennetwerk” voor een aantal locaties. Dit was een parttime project. Tegelijkertijd voerde Esther een project uit bij het Trimbos Instituut. Hier heeft ze een onderzoek uitgevoerd om de toegankelijkheid van nachtopvangcentra voor daklozen in kaart te brengen. Het derde project voerde Esther uit bij Malkander. Ze is hier bezig geweest met een marktanalyse naar een vrijwilligerscentrum. Het doel hiervan was om te onderzoeken hoe de burgerparticipatie vergroot kon worden.

Voor haar Masterscriptie heeft Esther een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van een training om sociaal cognitieve vaardigheden te verbeteren van jongeren met een licht verstandelijke beperking en PDD-NOS. Verder heeft ze stage gelopen bij het Orthopedagogisch centrum Dzherelo Rehabilitation Centre in Lviv. Hier heeft zij groepsleiders gecoacht en getraind in begeleidingsvaardigheden. Daarnaast heeft Esther hier ook haar Bachelor scriptie uitgevoerd waarbij ze onderzoek heeft gedaan naar de effectiviteit van een evidence-based ABA-training in Oekraïne.

Naast haar studie heeft Esther werkervaring opgedaan als Woonbegeleider Beschermd Wonen bij Stichting Zahet in Beek-Ubbergen, was ze tussen schoolse opvangkracht bij de Prins Claus School in Nijmegen, vrijwilligster bij verpleegtehuis De Hulsen en projectbegeleider bij het maatjesproject voor vluchtelingen in Heumensoord. Esther was Bestuurslid bij een dispuut van de Christelijke studentenvereniging de Navigators.

Esther heeft ervaring opgedaan met en/of heeft kennis over:

/ Beleid en advies
/ Data-analyse
/ Kwaliteit
/ Implementatie
/ Jeugdzorg en verpleegzorg

Esther is te omschrijven als sociaal, creatief en een bruggenbouwer. Onder meer door haar stages is zij zeer geïnteresseerd geraakt in de beleidskant van de zorg. Daarnaast vindt Esther het interessant om een kwantitatief onderzoek te doen en iets nieuws op te zetten.

Esther woont in Amersfoort. Vanaf 2 maart 2020 is Esther beschikbaar voor 40 uur per week.

Esther Bouman MSc

Is per direct beschikbaar voor 40 uur per week.

Marlijn Fonken MSc

Is per direct beschikbaar voor 40 uur per week.

Marlijn heeft de Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen, de pre-master Business Administration en de Master Strategic Human Resources Leadership afgerond aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Tijdens haar eerste opdracht via High Select heeft Marlijn meegewerkt aan de implementatie van de Wet verplichte ggz bij de GGD Gelderland-Midden, onderdeel van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Hier was ze projectmedewerker en werkte ze nauw samen met de projectleider. In een korte tijd moesten afspraken gemaakt worden met gemeenten en andere betrokken partijen en werden door de komst van deze wetgeving nieuwe taken belegd bij de GGD. Marlijn haar taken in dit project waren daarom ook erg veelzijdig: ze schreef mee aan procedures, had contact met gemeenten en andere partijen, hield zich bezig met de werving en selectie van nieuwe medewerkers en stemde af met de juridische, financiële en ICT afdeling. Dit zorgde er uiteindelijk voor dat per 1 januari de nieuwe medewerkers goed aan de slag konden met de taken behorend bij de nieuwe wetgeving. In de periode hierna heeft Marlijn vooral gekeken hoe de implementatie in de praktijk uitpakte en zodoende procedures en afspraken aangescherpt.

Tijdens de Master heeft Marlijn onder meer kennis opgedaan over strategische HRM (SHRM), duurzame inzetbaarheid, diversiteit in organisaties en onderzoeksmethoden. Voor haar Master scriptie heeft Marlijn een onderzoek uitgevoerd naar het effect van duurzame inzetbaarheid (employability) van medewerkers op hun gevoel van verbondenheid met de organisatie (organizational commitment).

In de Bachelor heeft Marlijn onder andere geleerd om taal in te zetten bij organisaties in een meertalige context. Ze heeft tijdens de Bachelor gekozen voor de specialisatie International Business Communication (IBC). Gedurende deze specialisatie heeft Marlijn kennis opgedaan over de internationale communicatie tussen bedrijven, organisaties, overheden en doelgroepen, zoals consumenten. Ze heeft stijlverschillen en interculturele verschillen bestudeerd, zoals die voorkomen in de in- en externe communicatie. Voor haar Bachelor scriptie heeft Marlijn een onderzoek uitgevoerd naar het effect van leiderschapsstijlen op de veranderingsbereidheid van werknemers.

Tijdens haar opleidingen heeft Marlijn werkervaring opgedaan als Studentmedewerker bij de Radboud Docenten Academie, waar ze onder meer de stagecoördinator ondersteuning bood bij de stageplaatsingen en werkte als Receptioniste.

Tenslotte heeft Marlijn diverse nevenactiviteiten gedaan. Zo was Marlijn lid van de sollicitatiecommissie van de Nijmegen School of Management en zat ze in de organisatie van het Nijmegen Career Event in 2018. Verder was ze voorzitter van de Commissie Formele Activiteiten van de studievereniging Babylon.

Marlijn heeft ervaring opgedaan en/of heeft kennis over:

/ Human resource management
/ Communicatie en informatiemanagement
/ Implementatie
/ Beleid en advies
/ Publieke gezondheid.

Marlijn is te omschrijven als gedreven, betrokken, nuchter en gestructureerd.

Marlijn is 23 jaar en woont in Nijmegen. Ze is per direct beschikbaar voor 40 uur per week.

Laura heeft Gezondheid & Technologie (studieroute van de HBO Verpleegkunde) behaald aan de Saxion University of Applied Sciences en de pre-Master en de Master Health Sciences afgerond aan de Universiteit van Twente.

Tijdens haar 2e project bij Fokus Wonen is Laura bezig met het project ‘regie op verzuim’ dat bestaat uit 4 pijlers gaand over de verzuimvisie, het verzuimbegeleidingsproces, de providerboog en het arbodienstverleningsmodel. Hiervoor heeft ze verschillende betrokkenen geïnterviewd, de uitkomsten geanalyseerd en een rapport met adviezen gepresenteerd aan het MT. Er is een werkgroep opgericht waarbij ze brownpapersessies heeft geleid. Daarnaast heeft Laura een bijeenkomst georganiseerd en geleid voor o.a. alle directeuren en managers waarin er gezamenlijk is gekeken naar de verzuimvisie.

In haar eerste project is Laura bezig geweest met het opstarten en implementeren van het project ‘digitaal aftekenen van medicatie’ binnen de intramurale afdelingen van het TriviumMeulenbeltZorg. Daarnaast is ze bezig geweest met het ontwikkelen van E-learning en verschillende procedures en handleidingen. Per afdeling heeft ze de applicatie geïmplementeerd middels georganiseerde bijeenkomsten. Hierbij had ze geregeld contact met de betrokken afdelingen en leverancier over de voortgang.

Ze heeft voor haar Master scriptie in opdracht van de GGD Twente een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de zorg voor kinderen met ADHD in samenwerking met de Gemeente Enschede en Karakter.

Laura heeft de Minor Ondernemerschap & Management in Zorg & Welzijn gevolgd. Tijdens deze Minor heeft Laura kennis verkregen over het vertalen van ontwikkelingen in de markt in vernieuwde of nieuwe producten en diensten in zorg en welzijn, managementvaardigheden, ondernemerschap en verandermanagement. Laura heeft tijdens de Bachelor ook diverse verpleegkunde stages gelopen bij verschillende zorginstellingen, zoals de GGZ, VVT, ziekenhuis en ambulance.

Naast haar studie heeft Laura gewerkt als coördinerend wijkverpleegkundige bij Liberein. Ze was hier bezig het opstellen van zorgindicaties, het coördineren van zorgprocessen, het leveren van zorg, het onderhouden van contacten met bewoners, familie en ketenpartners, het coachen en aansturen van collega’s en het coördineren van de interne bedrijfsvoering.

Gedurende haar master is Laura in aanmerking gekomen met preventie en gezondheidsbevordering. Zo heeft zij in een projectgroep een project gedraaid rondom het thema ‘gezonde scholen’.

Laura heeft ervaring opgedaan met en/of heeft kennis over:

/ Beleid en management
/ Kwaliteit en veiligheid
/ Innovatie en E-health
/ Publieke gezondheid en preventie
/ Verpleegkundige ervaring in de intra- en extramurale zorg en ziekenhuiszorg.

Laura is te omschrijven als leergierig, sociaal, zelfstandig, creatief en een teamplayer.

Laura staat in haar kracht in een dynamische omgeving waar veel gebeurd. Ze is sterk in het schakelen met mensen/afdelingen op verschillende niveaus. Ze werkt gestructureerd, is sociaal vaardig en weet in moeilijke situaties de rust te bewaren.

Laura is 25 jaar en woont in Utrecht. Ze is per direct beschikbaar voor 24 uur per week.

Laura van Schie MSc

Is per direct beschikbaar voor 24 uur per week.

Iris Stougie MSc

Is per direct beschikbaar voor 40 uur per week.

Iris heeft de Bachelor International Business & Management behaald aan de Avans Hogeschool Breda en ze heeft de Master Strategic Management afgerond aan de Universiteit van Tilburg.

Iris is haar eerste High Select project aan het afronden op de afdeling Inkoop Support en Optimalisatie bij het Maasstad Ziekenhuis. Hier ondersteunt Iris de tactische en strategische inkopers in het realiseren van een succesvol inkoopbeleid. Iris is onder andere betrokken in het verwerken van contracten, controleren van prijsverschillen en oplossen van facturatieproblemen. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor het project Prijzenfestival 2020, waarin de nieuwe prijzen anno 2020 worden geïmplementeerd in het Albert Schweitzer en Maasstad Ziekenhuis.

Tijdens haar Master heeft Iris kennis opgedaan over strategie, management, analytics, onderzoek en advies. Voor haar Master scriptie heeft Iris een onderzoek gedaan naar procesinnovatie. Aan de hand van een database heeft zij onderzocht wat de impact van interne informatie is ten opzichte van externe informatie om procesinnovatie teweeg te brengen.

Iris heeft in de Bachelor kennis opgedaan over International Business, Finance and Economie. Ze heeft gekozen voor de specialisatie Cross-Cultural Management and Languages. Voor haar Bachelor scriptie heeft Iris als stagiaire bij B&S Group een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor het betreden van verschillende Arabische markten met de Business unit Köpcke Global.

Tijdens de Bachelor heeft Iris een periode in Duitsland gewoond. Ze was namelijk stagiaire Customer Services & Marketing bij Stylefile Deutschland. Hier managede ze de Nederlandse customer services en zorgde voor oplossingen voor de hele afdeling.

Naast de studie heeft Iris ook werkervaring opgedaan als Student Consultant bij Icoon. Hier voerde ze data-analyses uit en hield ze interviews om de verwachte veranderingen in de Nederlandse arbeidsmarkt te analyseren voor het project “Arbeidsverhoudingen anno 2025”. Daarnaast is Iris ook haar eigen onderneming Iris Consults gestart. Zij geeft academisch advies met een praktische insteek aan organisaties in de rol van consultant. Ook laat zij zich inhuren als freelancer in de horeca middels dezelfde onderneming. Tenslotte was ze voorzitter van de ChannelsOnline commissie van Asset Strategy & Logistics.

Iris heeft ervaring opgedaan met en/of heeft kennis over:

/ Strategie en management
/ Procesoptimalisatie
/ Advies
/ Economie en financiën
/ Innovatie

Iris is te omschrijven als gemotiveerd, proactief, resultaatgericht en ondernemend.

Iris is 24 jaar en woont in Rotterdam. Ze is per direct beschikbaar voor 40 uur per week.

Hannah heeft de Bachelor Health & Society afgerond aan de University van Wageningen en ze heeft de premaster Recht van de Gezondheidszorg afgrond aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Ze heeft daarnaast op één vak na de Master Recht van de Gezondheidszorg afgerond (inclusief scriptie). Dit was een bewuste keuze, zodat ze nog de mogelijkheid had om stage te lopen.

Hannah is reeds gestart met haar eerste High Select project bij Antes (24 uur per week). Hier werkt ze als projectmedewerker en gaat ze zich binnen het onderdeel Ouderenzorg bezig houden met de implementatie van een organisatieverandering en het schrijven en uitvoeren van beleid.

Tijdens de Master heeft ze onder meer kennis opgedaan over wettelijke kaders van de gezondheidszorgsector, de wisselwerking tussen spelers op de zorgmarkt en Privaat- en Bestuursrecht. Verder heeft Hannah stage gelopen bij CentraMed. Hier voerde zij een onderzoek uit naar klant- en claimtrajecten die zijn opgesteld door patiënten.

In de Bachelor heeft Hannah inzicht gekregen in de determinanten van volksgezondheid en het maatschappelijke en lokale beleid ter bevordering van de volksgezondheid. Ze heeft daarnaast de Minor Beleid, Organisatie en (sociaal) Ondernemerschap gevolgd aan de Universiteit van Utrecht.

Hannah was als stagiaire werkzaam bij MediRisk. Hier bood ze ondersteuning bij de behandeling van medische schadeclaims. Ze was verantwoordelijk voor het opstellen van juridische stukken, het beoordelen van schadeclaims en het opstellen van een strategie voor vastgelopen dossiers.

Naast haar studies heeft Hannah werkervaring opgedaan als Klantadviseur bij Coöperatie VGZ. Ze is hier voornamelijk bezig met het ondersteunen en adviseren van klanten omtrent de zorgverzekering, zoals over de dekking van de polis en financiën. Ze heeft ook een diploma WFT – Zorgverzekeringen behaald.

Hannah was ook vijf jaar lang actief binnen de studentenvereniging. Ze was lid van verschillende commissies en ze heeft bestuursfuncties vervuld. Ze is binnen haar dispuut drie jaar lang voorzitter geweest. In deze periode heeft zij onder andere geleerd om leiding te geven aan een groep en deze ook te motiveren.

Hannah heeft ervaring opgedaan met en/of heeft kennis over:

/ Gezondheidsrecht
/ Gezondheid en maatschappij
/ Wet en regelgeving van de zorg
/ Medische schadeclaims
/ Beleid en advies
/ Ondernemen

Hannah is te omschrijven als gedisciplineerd, geordend, leergierig en sociaal. Ze krijgt energie van het werken in een dynamische omgeving.

Hannah is 25 jaar en woont in Rotterdam. Ze is per direct beschikbaar voor 16 uur per week.

mr. Hannah Heutink

Is per direct beschikbaar voor 16 uur per week.